Praca tymczasowa

Praca tymczasowa jest to szczególny rodzaj stosunku pracy, w którym występują trzy podmioty: agencja pracy tymczasowej, jako faktyczny pracodawca, pracownik tymczasowy oraz pracodawca użytkownik, jako podmiot na rzecz, którego świadczona jest praca. Do podmiotów tych stosuje się przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika oraz przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Praca tymczasowa ma charakter sezonowy, okresowy, doraźny, należą do niej zadania, których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Praca tymczasowa jest dobrym rozwiązaniem dla osób w każdym wieku. Osoby młode, uczące się maja możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin, co pozwala godzić pracę z nauką. Dzięki temu mają dodatkowe środki finansowe i zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe. Absolwenci, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, pierwsze doświadczenia zdobywają właśnie dzięki tej formie zatrudnienia. Dzięki temu w krótkim czasie mopą „spróbować” różnych zajęć oraz nabywać bardzo różnorodnych doświadczeń, co pozwoli im świadomie podjąć decyzję o dalszym przebiegu kariery zawodowej, a zdobyte doświadczania ułatwiają wejście na rynek pracy. Często młodzi ludzie decydują się pracować tymczasowa za granicą, co tym bardziej wzbogaca ich doświadczenia i sprawa, że są atrakcyjniejsi dla potencjalnych pracodawców. Dla których doświadczenie w pracy za granicą wciąż jest bardzo cenne i wskazuje na zaradność danego kandydata.

Praca tymczasowa jest atrakcyjną formą zatrudnienia dla kobiet powracających na rynek pracy, po urodzeniu dziecka, pozwala im pracować w niepełnym wymiarze godzin, dzięki czemu godzą obowiązki macierzyńskie z pracą zawodową. Również osoby z grupy wiekowej 50+ mogą znaleźć zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, co pozwala im pozyskać dodatkowe źródło dochodu oraz podtrzymać aktywność zawodową tak ważną dla zachowania dobrej kondycji psychofizycznej.


Kim jest pracownik tymczasowy?

Pracownik tymczasowy jest to pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy czasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.


Jak długo można pracować, jako pracownik tymczasowy?

Pracownik tymczasowy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy może być delegowany przez agencję pracy tymczasową do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy.


Jakie są ograniczenia dotyczące wykonywania pracy tymczasowej?

Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy:

 • Szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy
 • Na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku;
 • Na stanowisku pracy, na którym, w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Czy można współpracować tylko z jedną agencją?

Pracownik tymczasowy może jednocześnie współpracować z więcej niż jedną agencją zatrudnienia.


Jaką umowę i z kim zawiera pracownik tymczasowy?

Umowa zawierana jest między pracownikiem tymczasowym a agencją. Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie: umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Możliwe jest również stosowanie umów cywilnoprawnych, jednak tylko w sytuacji kiedy praca nie nosi znamion stosunku pracy zgodnie z art. 22 KP

Art. 22. [Definicja stosunku pracy] § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, agencja pracy tymczasowej potwierdza pracownikowi tymczasowemu w formie pisemnej rodzaj zawartej umowy o pracę i jej warunki, nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej.


Co powinna zawierać umowa z pracownikiem tymczasowym?

Umowa powinna zawierać:

 • Strony umowy,
 • Rodzaj umowy i datę zawarcia umowy,
 • Wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej,
 • Warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego, w szczególności:
 • Rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu; wymiar czasu pracy; miejsce wykonywania pracy tymczasowej.
 • Wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej.

Ile dni urlopu przysługuje za wykonywanie pracy tymczasowej?

Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi tymczasowemu w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów. Urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika tymczasowego dniami pracy. Jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje 6 miesięcy lub okres dłuższy, pracodawca użytkownik jest obowiązany umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie w tym okresie urlopu wypoczynkowego, udzielając, w terminie uzgodnionym z tym pracownikiem, czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu temu pracownikowi urlopowi wypoczynkowemu.


Czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop na żądanie?

W przypadku pracy na rzecz pracodawcy użytkownika przez okres 6 m-cy lub dłuższy, pracownik taki ma prawo do urlopu na żądanie zgodnie z art. 167 2 k.p.


W jakim terminie pracownik tymczasowy powinien otrzymać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

W razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi tymczasowemu ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinien być wypłacony w dacie rozwiązania umowy o pracę, z tytułu której pracownik nabył prawo do ekwiwalentu.


Czy z kobietą, która jest w ciąży umowa ulega przedłużeniu do czasu porodu?

Do umowy o pracę zawartej z pracownikiem tymczasowym nie stosuje się art. 177 § 3 kodeksu pracy, który brzmi "Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu".


Czy osoby poniżej 18 roku życia mogą być pracownikami tymczasowymi?

Tak agencja pracy tymczasowej może zatrudniać osoby niepełnoletnie (art. 26 ust 1 i 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych) jednak należy pamiętać, że nawet dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej konieczne jest zastosowanie przepisów KP dotyczących zatrudniania młodocianych – rozdział III a art. 200.


Ile dni wypowiedzenia przysługuje pracownikowi tymczasowym?

Umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym na czas określony, może być rozwiązana za wypowiedzeniem przed upływem terminu określonym w umowie. Okres wypowiedzenia wynosi 3 dni w przypadku, gdy umowa została zawarta na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie, albo jeden tydzień, gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż dwa tygodnie.


W jakim terminie powinno zostać wypłacone wynagrodzenie pracownikowi tymczasowemu?

Zgodnie z art. 85 § 2 Kodeksu pracy – wypłaty wynagrodzenia dokonuje się niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Dzień 10 następnego miesiąca jest maksymalnym okresem, w którym wynagrodzenie za poprzedni miesiąc bezwzględnie powinno być wypłacone. Pracodawca powinien ustalić konkretny termin wypłaty wynagrodzenia w granicach do dnia 10 następnego miesiąca.


Czy pracownicy tymczasowi wchodzą w stosunek pracy z pracodawcą użytkownikiem?

Pomiędzy pracownikiem tymczasowym a pracodawcą użytkownikiem nie nawiązuje się stosunek pracy. Jednakże pracodawca użytkownik wykonuje obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do zorganizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego. Pracodawca użytkownik jest zobowiązany zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy, prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego w takim samym zakresie i na takich samych zasadach jak w stosunku do pozostałych swoich pracowników.


Kim jest pracodawca użytkownik?

Jest to pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie.


Na jaki okres można zatrudnić pracownika tymczasowego?

Przepisy ograniczają jedynie okres na jaki można delegować pracownika tymczasowego do jednego pracodawcy użytkownika. W przypadku, gdy pracownik tymczasowy zastępuje pracownika zatrudnionego przez Pracodawcę Użytkownika na warunkach kodeksowych, wówczas może być delegowany na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. W pozostały przypadkach łączny okres wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego u tego samego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 18 miesięcy na przestrzeni 36 kolejnych miesięcy.


Jakie koszty są związane z pracownikami tymczasowymi?

Pracodawca użytkownik decydując się skorzystać z pracy świadczonej przez pracowników tymczasowych płaci agencji pracy tymczasowej wynagrodzenie, które pokrywa koszty wynagrodzenia (brutto) za pracę, wypłacanego pracownikowi tymczasowemu, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego (jeżeli taki urlop mu przysługuje), koszty składek na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez agencję, inne koszty związane z zatrudnieniem pracownika tymczasowego (składki na Fundusz Pracy, FGŚP, PFRON) oraz prowizję agencji. Ponadto pracodawca użytkownik ponosi bezpośrednio na rzecz pracownika lub zwraca agencji koszty związane z wykonywaniem przez niego pracy tj. koszty badań oraz koszty związane z podróżami służbowymi odbywanymi przez pracownika tymczasowego w związku ze świadczeniem pracy na rzecz pracodawcy użytkownika. Ponadto w umowie zawartej pomiędzy agencją a pracodawcą użytkownikiem mogą być określone inne świadczenia, do których ponoszenia bezpośrednio na rzecz pracownika tymczasowego lub zwrotu agencji zobowiązany będzie pracodawca użytkownik.


Kto wypłaca wynagrodzenie pracownikowi tymczasowemu?

Za prawidłowe naliczenie i terminową wypłatę wynagrodzenie odpowiada agencja.


Na kim – na agencji pracy tymczasowej czy na pracodawcy użytkowniku – ciąży obowiązek stworzenia służby bhp?

Tworzenie służby BHP na zasadach, o których mowa w art. 23711 KP ciąży na agencji pracy tymczasowej, która jest pracodawcą w stosunku do pracowników tymczasowych. Przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych nie wyłączają stosowania art. 23711 KP, zatem liczbę zatrudnionych pracowników w agencji ustala się z uwzględnieniem pracowników tymczasowych. Ponadto nie ma podstaw do nieuwzględnienia w liczbie zatrudnionych – pracowników tymczasowych, którzy wykonują pracę o charakterze doraźnym.


Jak przebiega podział obowiązku dotyczących BHP pomiędzy agencją a pracodawcą użytkownikiem?

Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy pracodawca użytkownik w ramach własnych obowiązków bhp dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewnia napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego oraz informuje o tym ryzyku.

Na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym agencja i pracodawca użytkownik uzgadniają na piśmie zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy innych określone w art. 9 ust. 2a ustawy. Nie ma zatem prawnych przeciwwskazań, aby w ramach powyższego uzgodnienia przekazać na pracodawcę użytkownika także obowiązek utworzenia służby BHP. Oznaczało to będzie, że w takiej sytuacji służba BHP działająca u pracodawcy użytkownika obejmowała będzie swoją właściwością zarówno zatrudnionych u niego pracowników, jak i pracowników tymczasowych.


Czy pracownicy tymczasowi uprawnieni są do korzystania ze środków ZFŚS?

Obowiązki pracodawcy użytkownika wynikające z przepisów dotyczących pracowników tymczasowych nie obejmują objęcia tych osób możliwością korzystania z ZFŚS. Pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika ma prawo do korzystania z urządzeń socjalnych pracodawcy użytkownika na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych przez tego pracodawcę użytkownika. Dotyczy to jednak dostępu do urządzeń socjalnych a nie do wsparcia socjalnego, gdyż pod pojęciem „urządzenia socjalne” nie można rozumieć świadczeń socjalnych.


W jaki sposób można rozwiązać umowę z pracownikiem tymczasowym?

Umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym rozwiązuje się z upływem ustalonego między stronami okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika, z uwzględnieniem art. 13 ust. 2.

Pracodawca użytkownik, który zamierza zrezygnować z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego przed upływem okresu wykonywania uzgodnionego z agencją pracy tymczasowej, zawiadamia agencję na piśmie o przewidywanym terminie zakończenia wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego, w miarę możliwości z wyprzedzeniem uwzględniającym obowiązujący strony umowy o pracę okres wypowiedzenia tej umowy.

W razie faktycznego zaprzestania wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika z powodu niestawienia się do pracy, bez usprawiedliwienia przyczyn nieobecności w pracy, albo odmowy dalszego wykonywania pracy tymczasowej na jego rzecz, pracodawca użytkownik zawiadamia niezwłocznie agencję pracy tymczasowej o terminie i okolicznościach zaprzestania wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego.


Czy na pracownika tymczasowego może być nałożona kara porządkowa?

Na pracownika tymczasowego może być jak najbardziej nałożona kara porządkowa, nakłada ją faktyczny pracodawca czyli agencja zatrudnienia zgodnie z zapisami KP (rozdział VI odpowiedzialność porządkowa pracowników). W praktyce wygląda to tak, że pracodawca użytkownik zgłasza agencji np. przypadek nieprzestrzegania przez PT ustalonej organizacji i porządku pracy. Agencja zgodnie z §2 art. 108 musi wysłuchać pracownika i wtedy decyduje, czy zastosować jakąś karę lub naganę.


Jakie prawa i obowiązki ma pracodawca użytkownik?

Pracodawca użytkownik wykonuje obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego.

Pracodawca użytkownik:

 • jest obowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej;
 • prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników;
 • nie może stosować do pracownika tymczasowego przepisu art. 42 § 4 Kodeksu pracy ani też powierzać mu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu.

Czego dotyczy zasada równego traktowania pracowników tymczasowych?

Pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.

Pracownik, wobec którego pracodawca użytkownik naruszył zasadę równego traktowania, przysługuje prawo dochodzenia od agencji pracy tymczasowej odszkodowania w wysokości określonej w przepisach K.P. dotyczących odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy z tytułu naruszenia zasady równego traktowania pracowników w zatrudnieniu.


Kto odpowiada za szkody wyrządzone przez pracownika tymczasowego?

Za szkody wyrządzone przez pracownika tymczasowego odpowiada agencja, która zobowiązana jest do naprawienia wyrządzonej szkody użytkownikowi – na zasadach i w granicach obowiązujących pracownika zgodnie z przepisami o odpowiedzialności materialnej pracowników. Agencja ma prawo dochodzenia od pracownika tymczasowego zwrotu równowartości odszkodowania, które zostało wypłacone pracodawcy użytkownikowi.

Umbrella Holding działa na terenie całej Polski Jesteśmy w ponad 500 lokalizacjach!
Przejdź do interaktywnej mapy i sprawdź gdzie znajduje się nasz najbliższy oddział.