Szkolenia BHP

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Umbrealla HR przy współpracy z Partnerami oferuje również usługi w zakresie wymaganych przepisami szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia w dziedzinie BHP prowadzimy jako szkolenia: wstępne i okresowe.


Szkolenie wstępne obejmuje:

 • szkolenie wstępne ogólne, zwane "instruktażem ogólnym",
 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane "instruktażem stanowiskowym".

Szkolenie wstępne przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.


Szkolenia okresowe odbywają:

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności; kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni,
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
 • pracownicy administracyjno-biurowi,
 • inni niewymienieni których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Częstotliwość szkoleń BHP:

 • Szkolenie wstępne - Przed przystąpieniem do pracy.
 • Szkolenie okresowe pracodawców - Nie rzadziej niż 1 raz na 5 lat.
 • Szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami - Nie rzadziej niż 1 raz na 5 lat.
 • Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - Nie rzadziej niż 1 raz na 3 lata.
 • Szkolenie okresowe technologów, organizatorów produkcji i innych pracowników inżynieryjno-technicznych - Nie rzadziej niż 1 raz na 5 lat.
 • Szkolenie okresowe służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Nie rzadziej niż 1 raz na 5 lat.
 • Szkolenie pracowników biurowych - Nie rzadziej niż 1 raz na 6 lat.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp

Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie, którego wzór określają odrębne przepisy. Odpis zaświadczenia winien być przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Umbrella Holding działa na terenie całej Polski Jesteśmy w ponad 500 lokalizacjach!
Przejdź do interaktywnej mapy i sprawdź gdzie znajduje się nasz najbliższy oddział.